Om man har fast egendom i Sverige så skall alltid en bouppteckning göras där. Normala tidsgränsen för bouppteckningen är tre månader, men uppskov kan begäras, mer läsning på Skatteverkets hemsida. Har man även fast egendom i Spanien, så kontaktar man Skattemyndigheten i Visby som är specialiserade på internationella bouppteckningar.

När jag ringde till Visby för att förhöra mig om vad som gällde och för att att ansöka uppskov så fick jag beskedet att jag som är utskriven ur Sverige inte omfattades av tidskravet. Däremot måste jag anlita en boutredningsman som utses av Stockholms Tingsrätt, avdelning 1, tel: 08-561 650 00. De skickar en blankett som skall fyllas i och det har jag gjort idag. Oavsett spansk eller svensk lagstiftning kommer att krocka någonstans så måste jag börja dra i trådarna i Sverige också.

1) Ansökan skall innehålla uppgifter om:

 • den avlidnes fullständiga namn, födelsedatum (personnummer) dödsdatum, hemvist, dödsort och för utländska medborgare medborgarskapsbevis
 • namn och adress på samtliga dödsbodelägare, med angivande av deras släktskap eller anknytning till den avlidne (det vill säga i vilken egenskap de är dödsbodelägare, vilka som är dödsbodelägare)
 • för omyndig dödsbodelägare skall även födelsedatum, uppgift om vem som är den omyndiges förmyndare, och i förekommande fall god man, anges
 • huruvida testamente finns eller inte efter den döda

2. Begäran om:

 • att dödsboets egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman.
 • att viss person förordnas till boutredningsman (om sökanden har något eget förslag på boutredningsman)
 • eller att tingsrätten utser lämplig person som boutredningsman

Till ansökan skall bifogas:

 • testamente i bestyrkt avskrift, om detta finns
 • åtagande från sökande förslagen boutredningsman
 • lämplighetsintyg från den föreslagne boutredningsmannen utfärdat av två vederhäftiga personer, med angivande av deras namn och adress
 • registerutdrag om dödsfall från skattemyndigheten
 • om utlänning: dödsattest och medborgarskapsbevis
 • medgivande eller fullmakt från samtliga dödsbodelägare (om inte medgivande eller fullmakt för sökande finns, kommer tingsrätten att tillskriva de dödsbodelägare vilka inte ingivit medgivande eller fullmakt till sökanden)

Ansökningsavgiften för boutredningsman är fn på 375 kr, och den har jag redan skickat in. Nu hoppas jag på att proceduren kan bli hyfsat enkel för min del. I princip är jag den enda efterlevande, dessutom i form av maka. Det finns en yngre helbror, men om jag har fattat det hela rätt så är han en sk efterarvinge, och omfattas därför inte av begreppet dödsbodelägare.

Nu återstår den stora väntan på konflikter mellan två länders lagstiftningar, men jag hoppas att allt skall gå hyfsat smidigt, Det återstår att se…

————
Uppdaterat den 21 februari 2010:
Det tog mig exakt 2 månader och 7 dagar att få igenom min ansökan hos Tingsrätten. Jag lyckades påskynda handläggningen (egentligen skulle de börja ta upp mitt ärende tidigast i mitten på mars) genom att jag kunde föreslå en boutredningsman som är svensk advokat och dessutom spansktalande, samt att jag påtalade att jag inte kunde ansvara för konsekvenserna mellan två länders arvslagstiftning genom att jag inte kunde vänta på det svenska beslutet.

I fredags togs beslutet hos Tingsrätten och min nya advokat är nu utsedd till boutredningsman.

Det är två lagar som omfattas i beslutet i mitt fall:
19 kapitlet 1§ i ärvdabalken:

1 § Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit utsedd att i fråga om förvaltningen träda i arvingars och universella testamentstagares ställe (testamentsexekutor), äger jämväl han påkalla beslut som nu är sagt. Sådant beslut skall också meddelas på begäran av den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestämmelse, där det prövas nödigt för legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som står i ansvar för betalning av gäld efter den döde, där det måste antas att dödsboet är på obestånd eller att sökandens rätt eljest äventyras. Är dödsbodelägare eller den som erhållit legat omyndig eller har enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken god man eller förvaltare förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av boutredningsman, om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl därtill.
Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas förvaltning, men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rätten, då ansökan görs av någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som avses i första stycket.
Beslut enligt denna paragraf får grundas även på testamente som ej vunnit laga kraft. Lag (1988:1255).

Samt 2 kapitlet 2§ Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo:

Ändå att den avlidne ej hade hemvist här i riket, skall, där han var svensk medborgare eller här finnes egendom efter honom, vad i svensk lag är stadgat om egendoms avträdande till förvaltning av boutredningsman äga tillämpning och skall, där egendomen blivit sålunda avträdd, boutredning, bodelning och arvskifte, med iakttagande av vad nedan sägs, här äga rum enligt svensk lag.

Det är det sistnämnda lagrummet som gör att det är obligatoriskt för mig som utskriven från Sverige att ansöka om boutredningsman. Jag fick också reda på att nu börjar 3-månadersgränsen för boutredningen att gälla. Jag trodde tidigare att jag inte omfattades av någon tidsgräns, men det gäller ansökan om boutredningsman till tingsrätten. Nu hoppas jag att allt kommer gå så smidigt det kan när det gäller två länders arvslagstiftningar avseende bouppteckning.

Etiketter: , ,