Jag kände mig ovanligt pigg och energisk när jag vaknade igår morse. Allt var förberett för transportfirman och killen ringde mig på morgonen och talade om att han skulle komma vid 3-4-tiden på eftermiddagen.

Jag fortsatte att röja i skåp, tar alla överskåp först och kastar allt som inte har något värde. Samtidigt får skåpen en ordentlig rengöring, något som är välbehövligt.

Vid 14-tiden får jag ett mail med ett mycket glädjande besked. Den 15 februari hörde en svensk advokat av sig som jag hade haft kontakt med i december. Han var villig att åta sig mitt fall avseende boutredningsman. Jag kontaktade snabbt Tingsrätten i Stockholm och frågade om jag kunde komma in med ett eget förslag på boutredningsman i efterhand och om detta kunde påskynda ärendet i så fall. Samtidigt förklarade jag att jag inte hade tid att invänta Sverige och att jag inte visste vilka juridiska konsekvenser detta kunde få mellan arvslagstiftning i de två länderna.

Förutom ett brev från advokaten med många frågeställningar fanns även bifogat ett beslut från Tingsrätten, avd 1 daterat den 18 februari där de förordnar enligt 19 kapitlet 1§ i ärvdabalken:

1 § Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit utsedd att i fråga om förvaltningen träda i arvingars och universella testamentstagares ställe (testamentsexekutor), äger jämväl han påkalla beslut som nu är sagt. Sådant beslut skall också meddelas på begäran av den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestämmelse, där det prövas nödigt för legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som står i ansvar för betalning av gäld efter den döde, där det måste antas att dödsboet är på obestånd eller att sökandens rätt eljest äventyras. Är dödsbodelägare eller den som erhållit legat omyndig eller har enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken god man eller förvaltare förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av boutredningsman, om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl därtill.
Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas förvaltning, men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rätten, då ansökan görs av någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som avses i första stycket.
Beslut enligt denna paragraf får grundas även på testamente som ej vunnit laga kraft. Lag (1988:1255).

Samt 2 kapitlet 2§ Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo:

Ändå att den avlidne ej hade hemvist här i riket, skall, där han var svensk medborgare eller här finnes egendom efter honom, vad i svensk lag är stadgat om egendoms avträdande till förvaltning av boutredningsman äga tillämpning och skall, där egendomen blivit sålunda avträdd, boutredning, bodelning och arvskifte, med iakttagande av vad nedan sägs, här äga rum enligt svensk lag.

att min mans dödsbo skall avträdas till förvaltning av min nya svenska advokat.

Det är det sistnämnda lagrummet som gör att det är obligatoriskt för mig som utskriven från Sverige att ansöka om boutredningsman. Nu fick jag också reda på att tremånadersgränsen börjar ticka efter detta beslut. Jag har tidigare trott att jag inte hade någon tidsgräns alls. Nu tror jag inte det skall bli några större problem.

Jag började skicka en mängd dokument som min svenska advokat efterfrågade, tack och lov för pdf-filer som går så lätt att skicka. Mitt i allt kom transportfirman och hämtade kartongerna, härligt. Nu gäller det att det etableras snabb kontakt mellan mina spanska advokater och min nya svenska, som är flytande i spanska avseende tal och skrift. Det var därför det var viktigt att jag fick en boutredningsman som behärskar spanskan. Det får inte bli några fel mellan ländernas lagstiftning.

Igår kväll var jag så trött och jag somnade mitt under melodifestivalen, jag hörde alla bidrag utom ett, men jag tror inte det var någon större förlust, för jag tyckte att låtarna var dåliga.

Idag skall jag eventuellt ut på en lunch, men nu har det börjat snöa igen. Om det inte lägger sig så blir säkert lunchen av.

Etiketter: , , , , ,